Kancelaria oferuje

 • stałą jak i doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych
 • pomoc prawną osobom fizycznym

Usługi prawne świadczone są w formie

 • porad prawnych, uczestnictwa w negocjacjach, rokowaniach, mediacjach
 • konsultacji
 • informacji i opinii prawnych
 • opiniowania umów
 • sporządzania projektów umów, pism, aktów
 • zastępstwa prawnego
 • zastępstwa procesowego

W zależności od potrzeb Klienta usługi świadczone są przez prawnika w siedzibie Kancelarii, miejscu wskazanym przez Klienta, jak również drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Zapewniamy stały kontakt telefoniczny i mailowy z Kancelarią.

Klienci przebywający za granicą wszelkie czynności związane ze sprawą mogą wykonać drogą mailową, telefoniczną lub pocztową, bez konieczności osobistego stawiennictwa w Kancelarii w Rybniku.

Usługi prawne dla podmiotów gospodarczych dostosowywane są indywidualnie do faktycznych potrzeb Klienta oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Przedstawiona przez Państwa sprawa zostaje poddana wstępnej szczegółowej analizie, co pozwala na uzyskanie informacji o możliwych do osiągnięcia efektach oraz pozwala na udzielenie rzetelnej porady prawnej. W trakcie prowadzenia powierzonej sprawy dokładamy najwyższej staranności, celem uzyskania zamierzonego efektu.

Każda zlecona sprawa to indywidualny projekt Kancelarii.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie

Prawo cywilne
 • sprawy o zapłatę
 • tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o zarząd rzeczą wspólną
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy o szkody górnicze
Prawo internetu
Prawo kontraktowe / umowy
 • projektowanie i redagowanie umów
 • reprezentacja stron w sporach
Prawo rodzinne
 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o alimenty, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i ich późniejsza egzekucja
 • sprawy o władzę rodzicielską
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o podział majątku wspólnego/małżeńskiego po rozwodzie
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli
Prawo spadkowe
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy / testamentu
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek, zapis, polecenie
 • sprawy o przyjęcie bądź odrzucenie spadku
 • sprawy o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza oraz wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • sprawy o dziedziczenie gospodarstw rolnych
Prawo spółdzielcze
 • sprawy w wyniku zaskarżenia uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy Wspólnoty/Spółdzielni Mieszkaniowej
 • sprawy o zapłatę – w tym czynszu
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o odszkodowania
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym
Prawo gospodarcze i handlowe
 • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • reprezentacja spółek w postępowaniu rejestrowym
 • sporządzanie projektów umów, analiz prawnych i opinii
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • opiniowanie umów o pracę
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniu sądowym
 • sprawy o odwołanie od wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o kary dyscyplinarne
 • sprawy o odprawę
 • sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • sprawy o odszkodowanie za dyskryminację i mobbing
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o odwołanie od decyzji ZUS
Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
 • reprezentacja stron w postępowaniu egzekucyjnym
 • negocjacje z dłużnikiem oraz z wierzycielam zmierzające do ugodowego rozstrzygnięcia
 • ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty
 • wnioski o nadanie klauzuli wykonalności
 • inicjowanie postępowania egzekucyjnego
 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych
 • nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym
 • sprawy o wyjawienie majątku
 • zabezpieczenie wierzytelności
 • sprawy o ogłoszenie upadłości dłużnika
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • skargi na czynności komornika
Prawo karne
 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu sądowym
 • sprawy o wyrok łączny
 • postępowanie w sprawach nieletnich
Prawo wykroczeń
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
Prawo karne wykonawcze
 • sprawy o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o zwieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • sprawy o przedterminowe zwolnienie z odbycia kary
 • sprawy o zatarcie skazania
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie
Prawo administracyjne
 • sprawy odwoławcze od decyzji i postanowień organów administracji samorządowej i administracji państwowej
 • reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji samorządowej i administracji państwowej
 • reprezentacja stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
Prawo podatkowe
 • sprawy odwoławcze od decyzji i postanowień organów podatkowych  i celnych
 • reprezentacja stron w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi
 • reprezentacja stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
Udział w postępowaniach negocjacyjnych i mediacjach

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Rykowskiego dokłada wszelkich starań celem uzyskania szybkiego i pozytywnego zakończenia powierzonej sprawy.

Kancelaria Adwokacka w Rybniku
Adwokat Piotr Rykowski

Kontakt

Rynek 15, 44-200 Rybnik

e-mail:piotr.rykowski@adwokatura.pl

telefon: (32) 42 19 266, (+48) 692 111 117

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 9.00 – 17.00
sobota: terminy indywidualne

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Spoza granicy Polski nr rachunku:
PL 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001
Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

spoza granicy Polski nr rachunku:
WBKPPLPPXXX 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Sposób płatności: Kartą, gotówką, przelewem

Dane rejestrowe firmy:
NIP: 642 266 80 31, Regon: 242774866

Formularz kontaktowy