Pomoc Frankowiczom

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie kredytów frankowych zawieranych w Polsce między konsumentami a bankami. Trybunał potwierdził, że unijne przepisy nie stoją na prze...

więcej

Kancelaria Frankowa – Pozew frankowy

Jeśli jesteś posiadaczem kredytu we frankach szwajcarskich i masz trudności z jego spłatą, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

więcej

Sprawy o rozwód lub separację

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwó...

więcej

Upadłość konsumencka

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik. Wniosek składa się na formularzu. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprze...

więcej

Szkody górnicze

Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasada...

więcej

Zwrot opłat od wcześniej spłaconego kredytu

Konsument ma prawo w każdym czasie do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, przed terminem określonym w umowie. Jest to bezwzględne prawo konsument, po skorzystaniu, z którego kredytoda...

więcej

Nakaz zapłaty

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty. Do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej. Postępowanie nak...

więcej

Prawo cywilne – Czyny niedozwolone, zadośćuczynienie, odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł...

więcej

Prawo cywilne – Zasiedzenie nieruchomości

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zas...

więcej

Prawo cywilne – Zachowek

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni...

więcej

Rękojmia – Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym rękojmia to ochrona dla kupującego przysługująca od sprzedawcy w sytuacji, gdy rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną. Ochrona z tytułu rękojm...

więcej

Prawo rodzinne – Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.Krewnych w tym samym sto...

więcej

Prawo rodzinne – Kontakty z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, s...

więcej

Prawo rodzinne – Władza rodzicielska

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielsk...

więcej

Prawo spadkowe – Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.Domniemywa si...

więcej

Prawo spadkowe – Wspólność majątku spadkowego i dział spadku

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów nini...

więcej

Prawo karne wykonawcze – Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania kary

Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.Za ciężką chorobę uznaje się...

więcej

Prawo karne wykonawcze – Dozór elektroniczny

Kary, środki karne i środki zabezpieczające, których wykonanie łączy się z zastosowaniem dozoru elektronicznego, wykonuje się według przepisów niniejszego rozdziału.Ilekroć w przepisach niniejszego ro...

więcej

Kontakt

Rynek 15, 44-200 Rybnik

e-mail:piotr.rykowski@adwokatura.pl

telefon: (32) 42 19 266, (+48) 692 111 117

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 9.00 – 17.00
sobota: terminy indywidualne

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Spoza granicy Polski nr rachunku:
PL 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001
Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

spoza granicy Polski nr rachunku:
WBKPPLPPXXX 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Sposób płatności: Kartą, gotówką, przelewem

Dane rejestrowe firmy:
NIP: 642 266 80 31, Regon: 242774866

Formularz kontaktowy