Kancelaria Adwokacka - Adwokat Piotr Rykowski

Obszary praktyki

Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie:

 

 • PRAWA CYWILNEGO
  • sprawy o zapłatę
  • tworzenie i redagowanie umów
   z zakresu prawa cywilnego
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
  • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego
  • sprawy o naruszenie posiadania
  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
  • sprawy o zniesienie współwłasności
  • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej
  • sprawy o ustanowienie służebności
  • sprawy o zarząd rzeczą wspólną
  • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • PRAWA KONTRAKTOWEGO / UMOWY
  • projektowanie i redagowanie umów
  • reprezentacja stron w sporach
 • PRAWA RODZINNEGO
  • sprawy o rozwód
  • sprawy o separację
  • sprawy o alimenty, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i ich późniejsza egzekucja
  • sprawy o władzę rodzicielską
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie
  • sprawy o podział majątku wspólnego/małżeńskiego po rozwodzie
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
  • sprawy o przysposobienie
  • sprawy z zakresu opieki i kurateli
 • PRAWA SPADKOWEGO
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy / testamentu
  • sprawy o dział spadku
  • sprawy o zachowek, zapis, polecenie
  • sprawy o przyjęcie bądź odrzucenie spadku
  • sprawy o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza oraz wyjawienie przedmiotów spadkowych
  • sprawy o dziedziczenie gospodarstw rolnych
 • PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO
  • sprawy w wyniku zaskarżenia uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy Wspólnoty/Spółdzielni Mieszkaniowej
  • sprawy o zapłatę - w tym czynszu
  • sprawy o eksmisję
  • sprawy o odszkodowania
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym
 • PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
  • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  • sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
  • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego
  • reprezentacja spółek w postępowaniu rejestrowym
  • sporządzanie projektów umów, analiz prawnych i opinii
 • PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • opiniowanie umów o pracę
  • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniu sądowym
  • sprawy o odwołanie od wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę
  • sprawy o przywrócenie do pracy
  • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • sprawy o kary dyscyplinarne
  • sprawy o odprawę
  • sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • sprawy o odszkodowanie za dyskryminację i mobbing
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
  • sprawy o odwołanie od decyzji ZUS
 • WINDYKACJI NALEŻNOŚCI  I POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 
  • reprezentacja stron w postępowaniu egzekucyjnym
  • negocjacje z dłużnikiem oraz z wierzycielam zmierzające do ugodowego rozstrzygnięcia
  • ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty
  • wnioski o nadanie klauzuli wykonalności
  • inicjowanie postępowania egzekucyjnego
  • sporządzanie wniosków egzekucyjnych
  • nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym
  • sprawy o wyjawienie majątku
  • zabezpieczenie wierzytelności
  • sprawy o ogłoszenie upadłości dłużnika
  • powództwa przeciwegzekucyjne
  • skargi na czynności komornika
 • PRAWA KARNEGO
  • obrona na etapie postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu sądowym
  • sprawy o wyrok łączny
  • postępowanie w sprawach nieletnich
 • PRAWA WYKROCZEŃ
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO
  • sprawy o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności
  • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • sprawy o zwieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • sprawy o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego
  • sprawy o przedterminowe zwolnienie z odbycia kary
  • sprawy o zatarcie skazania
  • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie
 • PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
  • sprawy odwoławcze od decyzji i postanowień organów administracji samorządowej i administracji państwowej
  • reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji samorządowej i administracji państwowej
  • reprezentacja stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • PRAWA PODATKOWEGO
  • sprawy odwoławcze od decyzji i postanowień organów  podatkowych  i celnych
  • reprezentacja stron w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi
  • reprezentacja stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • UDZIAŁU W POSTĘPOWANIACH NEGOCJACYJNYCH I MEDIACJACH

 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Rykowskiego dokłada wszelkich starań celem uzyskania szybkiego i pozytywnego zakończenia powierzonej sprawy.

Kancelaria Adwokacka w Rybniku
Adwokat Piotr Rykowski